(Αναρτήθηκε στις 22-5-2015)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 21/5/2015 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ.της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17/6/2015 και ώρα 13.00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης από 1-1 εως 31-12-2014.
2. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών – Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της 41ης εταιρικής χρήσης από 1/1/ εως 31/12/2014.
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2014 (1-1 εως 31-12-2014) .
4. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της Εταιρίας της χρήσης 2014, σε Εταιρική & Ενοποιημένη βάση.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2014.
6. Έγκριση της αποζημίωσης και των συμβατικών σχέσεων των μελών του ΔΣ και των Διευθυντών, για την χρήση 2014 και προέγκριση της αμοιβής τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2015.
7. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2015 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688606), στο Τμήμα Μετόχων.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Αναρτήθηκε στις 22-5-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 20/5/2014 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ.της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 18-6-2014 και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης από 1-1 εως 31-12-2013.
2. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών – Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της 40ης εταιρικής χρήσης από 1/1/ εως 31/12/2013.
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2013 (1-1 εως 31-12-2013) .
4. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της Εταιρίας της χρήσης 2013, σε Εταιρική & Ενοποιημένη βάση.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2013.
6. Έγκριση της αποζημίωσης και των συμβατικών σχέσεων των μελών του ΔΣ και των Διευθυντών, για την χρήση 2013 και προέγκριση της αμοιβής τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2014.
7. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2014 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688622), στο Τμήμα Μετόχων.


Λάρισα 20 Μαΐου 2014 

Το Διοικητικό Συμβούλιο


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε τακτική Γενική Συνέλευση 26/6/2013

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» με Αρ.ΜΑΕ 10256/31/Β/86/24 και ΓΕΜΗ 26532640000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της 27/5/2013 της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Λάρισα και στο 5ο χιλ. της εθν.οδού Λάρισας-Αθήνας με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 26-6-2013 και ώρα 15.00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της (5ο χιλ.εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών – Καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της 39ης εταιρικής χρήσης από 1/1/ εως 31/12/2012. 
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2012 (1-1 εως 31-12-2012) . 
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της Εταιρίας της χρήσης 2012, σε Εταιρική & Ενοποιημένη βάση. 
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2012. 
5. Έγκριση της αποζημίωσης και των συμβατικών σχέσεων των μελών του ΔΣ και των Διευθυντών, για την χρήση 2012 και προέγκριση της αμοιβής τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2013. 
6. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2013 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους. 
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688622), στο Τμήμα Μετόχων.


Λάρισα 27 Μαΐου 2013 

Το Διοικητικό Συμβούλιο