Τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμπλήρωση του φακέλου απο πλευράς του κατασκευαστή και δηλώνουν ότι τα προϊόντα φέρουν Σήμανση CE είναι τα εξής: 

1. Παράρτημα ΙΧ-Α ή ΙΧ-Β ή ΙΧ-Γ από ΥΠΕΚΑ 
2. Δήλωση Επιδόσεων 
3. Πιστοποιητικά Δοκιμών ITT (από Διέλαση Αλουμινίου και Προμηθευτή Υαλοπινάκων) 
4. Έντυπο Υπολογισμού Θερμοπερατότητας Uw (απο φύλλα Excel)